REGULAMIN SERWISU ERUDION

I.  Definicje

Operator

Fumbo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Waszyngtona 34/36/216, 81-342 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000507715, NIP 5862289923, REGON 222078094, kapitał zakładowy 5000 złotych;

Erudion

platforma internetowa dostępna dla Właściciela Społeczności i Użytkowników zaproszonych do danej Społeczności pod adresem www.erudion.pl, prowadzona przez Operatora, umożliwiająca komunikację, wymianę wiedzy oraz współpracę pomiędzy Użytkownikami w ramach wydzielonych Społeczności;

Społeczność

zamknięta grupa Użytkowników Erudiona identyfikowalna poprzez unikalną nazwę;

Właściciel

podmiot, który  osoba fizyczna lub osoba prawna, która zakłada Społeczność oraz uiszcza opłaty z tytułu korzystania z odpłatnych funkcjonalności Erudiona. Jeśli Właściciel Społeczności jest osobą fizyczną, jest jednocześnie Użytkownikiem, a także może być Administratorem Społeczności;

Użytkownik

osoba fizyczna posiadająca dostęp do wybranej Społeczności w Erudionie;

Członek

Użytkownik posiadający prawa Członka Społeczności;

Moderator

Użytkownik posiadający prawa i obowiązki Moderatora Społeczności;

Administrator

Użytkownik posiadający prawa i obowiązki Administratora Społeczności, działający w imieniu Właściciela, odpowiedzialny za prowadzenie Społeczności, w tym w szczególności za nadzór nad korzystaniem z Erudiona przez innych Użytkowników należących do danej Społeczności. Administratorem może być Właściciel, jeśli Właściciel jest osobą fizyczną lub przedstawiciel Właściciela;

Regulamin

niniejszy regulamin;

Konto

zbiór danych dotyczących danego Użytkownika wraz z  informacjami o działaniach Użytkownika oraz jego uprawnieniach w ramach Erudiona;

Profil

element Konta, gdzie zamieszczone są informacje o danym Użytkowniku, w tym dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu;

Plan

określony zestaw funkcjonalności Erudiona zdefiniowany w zakładce http://www.erudion.pl/plany;

Cennik

wykaz opłat, które pobierane będą za korzystanie z płatnych funkcjonalności, dostępny w zakładce http://www.erudion.pl/plany;

Rejestracja

proces, którego celem jest utworzenie nowej Społeczności wraz z Kontem pierwszego Użytkownika z prawami Administratora tej Społeczności;

Aktywacja

proces udostępnienia Społeczności dla nowego Użytkownika, na który składa się ustanowienie hasła do Konta Użytkownika oraz  włączenie możliwości logowania się do danego Konta Użytkownika.

Okres rozliczeniowy

miesiąc kalendarzowy

Umowa o świadczenie usług

umowa pomiędzy Operatorem, a Właścicielem Społeczności na korzystanie przez Właściciela i zaproszonych przez niego Użytkowników z nieodpłatnych usług w ramach Erudiona będąca umową o świadczeniu usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

Umowa o świadczenie płatnych funkcjonalności 

Umowa pomiędzy Operatorem, a Właścicielem Społeczności na korzystanie przez Właściciela i zaproszonych przez niego Użytkowników z odpłatnych usług w ramach Erudiona będąca umową o świadczeniu usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

 

II.  Postanowienia ogólne

 

1. Erudion jest platformą umożliwiającą prowadzenie otwartej komunikacji wewnętrznej, wymianę wiedzy oraz współpracę pomiędzy Użytkownikami w ramach prywatnej (zamkniętej) Społeczności.

2. Treści zamieszczane w ramach Społeczności pochodzą wyłącznie od Użytkowników danej Społeczności. Operator nie sprawdza, ani nie weryfikuje postów, komentarzy, plików, zdjęć ani żadnych innych treści zamieszczanych w Erudionie przez Użytkowników. Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników w Erudionie – w tym zakresie pełną odpowiedzialność za posty, komentarze, zdjęcia, pliki i inne treści ponosi Właściciel Społeczności, do której należą Użytkownicy. Wiarygodne zawiadomienia o naruszeniu prawa należy przesyłać bezpośrednio Właścicielowi lub na adres admin@erudion.pl.

3. Użytkownicy nie mogą udostępniać w ramach Erudiona treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności nie mogą umieszczać treści naruszających prawa osób trzecich, w tym ich praw autorskich i dóbr osobistych.

4. Warunki techniczne i sposoby zgłaszania nieprawidłowości opisane są w dalszej części Regulaminu w punktach XII i XIII.

5. Operator  dołoży wszelkich starań, żeby Erudion działał w sposób ciągły i poprawny, a  dane w ramach Kont  były odpowiednio zabezpieczone.

6. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Erudiona, w szczególności w celu poprawienia istniejących i wprowadzania nowych funkcjonalności.

 

III.  Korzystanie z Erudiona

 

1. Użytkownikiem Erudiona może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

2. W celu rozpoczęcia korzystania z Erudiona Właściciel lub jego przedstawiciel powinien dokonać Rejestracji tworząc nową Społeczność.

3. Konto Użytkownika zostaje utworzone podczas tworzenia nowej Społeczności  (Konto Administratora Społeczności) lub w wyniku zaproszenia potencjalnego Użytkownika do Społeczności przez Administratora lub Moderatora danej Społeczności. Użytkownik zaproszony przez Administratora Społeczności może korzystać z Erudiona wyłącznie po akceptacji zaproszenia i aktywacji swojego Konta.

4. Operator świadczy usługę Erudion na podstawie Regulaminu wyłącznie Właścicielowi. Użytkownicy zaproszeni przez Administratora Społeczności nie mają jakichkolwiek praw względem Operatora. Zasady udostępniania usługi Erudion Użytkownikom danej Społeczności określa samodzielnie Właściciel Społeczności.

5. Właściciel i zaproszeni Użytkownicy Społeczności mogą korzystać z podstawowych funkcjonalności Erudiona ujętych w Planie Radosne Plemię bezpłatnie. Korzystanie z pozostałych funkcjonalności Erudiona jest odpłatne. Wybór Planu oraz dokonywanie opłat są czynnościami, które może wykonać Administrator Społeczności w imieniu Właściciela.

6. Umowa pomiędzy Właścicielem a  Operatorem o  świadczenie usług w ramach  Erudiona  zostaje zawarta w chwili zakończenia Rejestracji, tj. zarejestrowania Społeczności i aktywowania konta Administratora. Aktywowanie Konta przez Administratora oznacza, że Właściciel akceptuje Regulamin. Właściciel zobowiązuje się względem Operatora, że Użytkownicy zaproszeni przez niego będą przestrzegać Regulaminu i będzie ponosił wobec Operatora odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu przez Użytkowników swojej Społeczności. Właściciel określa zasady i tryb korzystania przez Użytkownika z danej Społeczności w Erudionie w sposób przez siebie wybrany, w szczególności ustanawiając regulamin danej społeczności. 

7. Właściciel może odstąpić od umowy z Operatorem o świadczenie usług  w ramach Erudiona w terminie 10 dni od jej zawarcia. Odstąpienie powinno nastąpić pisemnie lub poprzez wysłanie e-maila na adres admin@erudion.pl o treści „Rezygnuję”. Odstąpienie powinno zostać wysłane z adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje, gdy jakikolwiek Użytkownik Społeczności założonej przez Właściciela rozpoczął korzystanie z Erudiona przed upływem powyższego terminu. Uprawnienie to jest niezależne od innych uprawnień Właściciela opisanych w Regulaminie.

8. Jeśli Użytkownik otrzymał zaproszenie do istniejącej Społeczności, akceptuje zaproszenie i aktywuje swoje konto w Erudionie korzystając z formularza dostępnego poprzez link zawarty w zaproszeniu. Po akceptacji zaproszenia stanie się automatycznie Członkiem tej Społeczności. 

9. Komunikacja w ramach Erudiona odbywa się na następujących płaszczyznach:

a) komunikacja dostępna dla całej Społeczności: Użytkownik poprzez wysłanie wewnętrznej wiadomości w Erudionie zamieszcza komunikat widoczny dla całej Społeczności

b) komunikacja w grupach: Użytkownik poprzez wysłanie wiadomości wewnętrznej ograniczonej do określonej grupy Użytkowników Społeczności w ramach Erudiona, zamieszcza komunikat widoczny wyłącznie dla tej grupy Użytkowników (grupa może być otwarta dla wszystkich członków Społeczności  lub ograniczona tylko do niektórych Użytkowników Społeczności  zaproszonych przez założyciela danej grupy – „Grupa Prywatna”);

c)  komunikacja indywidualna: Użytkownik może umieścić wiadomość w Profilu innego Użytkownika lub wysłać mu prywatną wiadomość poprzez czat.

 

IV. Rejestracja i Konta

 

1. Rejestracja Społeczności

1.1.  Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.erudion.pl w zakładce „Załóż konto”. Podczas rejestracji tworzona jest nowa Społeczność oraz Konto pierwszego Użytkownika, który jest jednocześnie  Administratorem danej  Społeczności.

1.2.  W  ramach rejestracji należy podać dane osobowe Właściciela Społeczności, a w przypadku przedsiębiorców także nazwę, NIP, numer rejestru lub ewidencji, oraz dane jego przedstawiciela (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz: nazwę tworzonej Społeczności, alias Społeczności tj. skróconą nazwę, która będzie stanowiła część adresu, pod którym w Erudionie będzie znajdowała się społeczność wg wzoru https://alias.erudion.pl, wybrany Plan, liczbę użytkowników (w przypadku korzystania z bezpłatnej funkcjonalności to pole jest czysto informacyjne, ale w przypadku wyboru odpłatnej funkcjonalności wpływa to na wysokość pierwszej opłaty). Opcjonalnie można wypełnić pola: numer telefonu kontaktowego, adres strony WWW Właściciela i komentarz.

1.3.  Właściciel lub jego przedstawiciel, o którym mowa w punkcie 1.2 powyżej, po wpisaniu danych klika przycisk „Zarejestruj”. Jeżeli został wybrany Plan płatny, osoba rejestrująca zostanie przekierowana na stronę płatności, gdzie ma możliwość dokonania płatności poprzez system płatności elektronicznych. W przypadku niedokonania płatności Właściciel może korzystać z bezpłatnej funkcjonalności. Po dokonaniu płatności zostanie włączony wybrany Plan.

1.4.  Następnie w Erudionie tworzona jest Społeczność zgodnie z nazwą i aliasem podanymi w formularzu. Podczas zakładania nowej Społeczności tworzone jest Konto Administratora Społeczności. Użytkownik o podanym w formularzu adresie e-mail staje się automatycznie Administratorem Społeczności, a na podany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z linkiem aktywacyjnym dotyczącym Użytkownika – Administratora.

1.5.  Administrator Społeczności, aby  rozpocząć korzystanie z Erudiona przez siebie i dalszych Użytkowników Społeczności musi dokonać aktywacji swojego Konta oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.  

1.6.  Dane, o których mowa w punkcie 1.2 powyżej powinny być aktualne i Właściciel jest zobowiązany do ich ciągłej aktualizacji.

1.7.  W przypadku stwierdzenia podania przez Właściciela nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Operator ma prawo:

a) wezwać Właściciela lub Administratora do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości;

b) zablokować Konto Administratora Społeczności lub całą Społeczność do czasu wyjaśnienia sprawy;

c) skasować daną Społeczność lub zablokować Konto Administratora Społeczności .

1.8.  W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności danych dotyczących Właściciela lub Administratora Społeczności, Operator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

 

2. Konto

 

2.1.Użytkownik w ramach jednej Społeczności może posiadać w Erudionie wyłącznie jedno Konto. Użytkownik może być jednocześnie Członkiem wielu Społeczności.

2.2.  Hasło do Konta ma charakter poufny i nie może być udostępnione osobom trzecim.

2.3.  Użytkownik nie może przenieść Konta na inne osoby lub udostępniać Konta innym osobom, ani korzystać z kont innych podmiotów.

2.4.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania podejmowane przy pomocy jego Konta oraz wszelkich osób, które posiadają login i hasło do Konta.

2.5.  Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Erudiona. W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne zablokowanie jego Konta.

 

V. Członek, Moderator i Administrator Społeczności

 

1. Członek Społeczności

1.1.  Dana osoba, gdy odpowiada na zaproszenie Administratora,  po aktywacji Konta staje się Użytkownikiem Społeczności i jednocześnie jej Członkiem.

1.2.  Członek Społeczności jest uprawniony do: publikowania treści we własnym imieniu, komentowania treści własnych i publikowanych przez innych Użytkowników, oznaczania treści, zakładania grup prywatnych, usuwania grup prywatnych, które założył oraz korzystania z innych funkcjonalności, do których ma dostęp.

 

2. Moderator

2.1.  Każdy Członek może zostać mianowany Moderatorem przez Administratora.

2.2.  Moderator poza uprawnieniami takimi jak Członek Społeczności, ma prawo: zapraszać nowych Członków Społeczności, blokować Członków Społeczności, zarządzać Tematami (Kategoriami) oraz zarządzać grupami publicznymi. Moderator nie ma dostępu do prywatnych treści innych Użytkowników, a także treści Użytkowników umieszczonych w grupie prywatnej założonej w ramach Społeczności, jeżeli Moderator nie jest członkiem tej grupy.

2.3.  Administrator może w dowolnej chwili cofnąć danemu Członkowi uprawnienia Moderatora.

 

3. Administrator Społeczności

3.1.  Pierwszym Administratorem Społeczności jest osoba, która zarejestrowała Społeczność w Erudionie.

3.2.  W ramach jednej Społeczności może funkcjonować w danym czasie tylko jeden Użytkownik z prawami Administratora Społeczności.

3.3.  Do obowiązków Administratora Społeczności należy prowadzenie i zarządzanie Społecznością, w tym w szczególności wsparcie techniczne dla Użytkowników Społeczności oraz przestrzeganie przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

3.4.  Administrator Społeczności ma takie same prawa jak Moderator, a ponadto może: zarządzać ustawieniami Społeczności (nazwa, ustawienia wizualne, logo itp), edytować informacje dotyczące Użytkowników (imię, nazwisko, adres e-mail), zmieniać uprawnienia członków Społeczności z Członka na Moderatora i z Moderatora na Członka, edytować i usuwać wybrane treści (również publikowane przez innych), zarządzać ustawieniami związanymi z odpłatnymi i nieodpłatnymi funkcjonalnościami: wprowadzać dane, w oparciu o które zostanie wystawiona faktura, zmieniać wybrany Plan (zbiór funkcjonalności) na inny oraz dokonywać opłat (upfront).

3.5.  Administrator Społeczności ma prawo zablokować Konto Użytkownika w ramach Społeczności, jeżeli ten narusza postanowienia Regulaminu lub zasad działania danej Społeczności, a także w razie ustania przynależności danego Użytkownika do grupy osób, które tworzą Społeczność. Po zablokowaniu Konta Użytkownik może dalej korzystać z Erudiona przystępując do innej Społeczności w odpowiedzi na zaproszenie lub zakładając własną Społeczność. Po zablokowaniu Konta Użytkownika treści związane z tym Kontem pozostają widoczne w niezmienionej postaci. Inne uprawnienia Administrator Społeczności może mieć przyznane w ramach odpłatnych funkcjonalności.

3.6.   W wyjątkowych przypadkach Administrator Społeczności może zostać zmieniony.

3.7.  Zmiana Administratora Społeczności wymaga przesłania Operatorowi na adres: admin@erudion.pl wniosku o zmianę Administratora Społeczności. Wniosek może być złożony przez Właściciela Społeczności lub osobę reprezentującą Właściciela Społeczności. Wniosek taki powinien zawierać: powód zmiany Administratora Społeczności, adres e-mail aktualnego Użytkownika Społeczności, który ma być nowym Administratorem Społeczności oraz dokumenty potwierdzające posiadanie praw do zarządzania Społecznością. Operator może w uzasadnionych przypadkach zażądać dostarczenia podpisanego pisemnego wniosku oraz okazania oryginałów niezbędnych dokumentów.

 

VI. Płatne funkcjonalności Erudiona

1.  Ogólne informacje

1.1.  Warunkiem rozpoczęcia świadczenia przez Operatora odpłatnych funkcjonalności dla Właściciela danej Społeczności jest dokonanie przez Administratora Społeczności opłaty zgodnie z Cennikiem.

1.2.  Świadczenie na rzecz Właściciela płatnych funkcjonalności przez Erudion odbywa się w ramach dostępnych Planów. Podczas procesu rejestracji nowej Społeczności Administrator Społeczności powinien  wybrać odpowiedni Plan dla Społeczności.

1.3.  Administrator Społeczności zostanie przekierowany do formularza zamówienia. W formularzu zamówienia powinien wypełnić wymagane informacje, w tym dane wymagane do realizacji płatności: wybór formy płatności, nr rachunku bankowego, dane do wystawiania faktur VAT. Po wypełnieniu wymaganych informacji Administrator powinien zatwierdzić zamówienie klikając na ikonę „Potwierdzam zamówienie”.

1.4.  Umowa pomiędzy Operatorem, a Właścicielem  Społeczności w zakresie odpłatnych funkcjonalności zostaje zawarta z chwilą dokonania płatności oraz akceptacji zamówienia przez Operatora. Akceptacja zamówienia nastąpi poprzez wiadomość e-mail wysłaną przez Operatora na adres e-mail Administratora Społeczności.

1.5.  Umowa co do odpłatnych funkcjonalności zostaje zawarta na czas równy okresowi dostępu do odpłatnych funkcjonalności, za które została uiszczona opłata.

 

2.  Opłaty

2.1.  Wysokość opłaty zależy od wyboru dostępnego Planu i ilości Użytkowników objętych Planem. O ile Administrator Społeczności nie uzgodnił z Operatorem inaczej, opłaty z tytułu świadczenia odpłatnych funkcjonalności w ramach serwisu Erudion będą naliczane zgodnie z Cennikiem.

2.2.  Opłaty wskazane w chwili zawarcia umowy są wiążące do końca Okresu Rozliczeniowego, chyba, że nastąpi zmiana Planu zgodnie z postanowieniami punktu 3 poniżej.

2.3.  Opłata miesięczna jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni, w których odpłatne funkcjonalności są udostępnione. 

2.4.  Niezależnie od wybranego Planu i ilości Użytkowników minimalna opłata za płatne funkcjonalności wynosi 100 złotych + VAT miesięcznie.

2.5.  Opłaty wnoszone są z góry, z wykorzystaniem sposobów zapłaty wskazanych w Cenniku.

2.6.  Dniem rozliczeniowym jest pierwszy kalendarzowy dzień miesiąca.

 

3.  Zmiana Planu lub liczby Użytkowników

3.1.  Administrator Społeczności może w każdej chwili dokonać zmiany wybranego Planu na inny dostępny w Erudionie lub zwiększyć liczbę Użytkowników.

3.2.  W przypadku, gdy nowy Plan jest droższy od poprzedniego lub zwiększana jest liczba Użytkowników Administrator Społeczności jest zobowiązany uiścić dodatkową Opłatę wynikającą ze zmian. Jeżeli zmiana następuje w trakcie Okresu rozliczeniowego należy uiścić opłatę proporcjonalną do liczby dni pozostałych do końca Okresu Rozliczeniowego.

3.3.  W przypadku wyboru Planu tańszego, uiszczona Opłata nie podlega zwrotowi, a nowe niższe Opłaty Miesięczne obowiązują od zakończenia danego Okresu Rozliczeniowego.

3.4.  W przypadku, gdy Administrator Społeczności zdecyduje się ograniczyć liczbę Użytkowników i zablokuje część Użytkowników danej Społeczności, od nowego Okresu Rozliczeniowego Opłata będzie naliczana od nowej liczby aktywnych Użytkowników.  

 

4.  Wypowiedzenie umowy o świadczenie płatnych funkcjonalności

4.1.  Właściciel Społeczności oraz Operator mogą rozwiązać umowę o świadczenie płatnych funkcjonalności za 14-dniowym okresem wypowiedzenia, nie wcześniej jednak niż wraz z upływem ostatniego dnia obowiązywania danego Planu.

4.2.  Po upływie terminu wypowiedzenia nastąpi zaprzestanie świadczenia płatnych funkcjonalności.

4.3.  Operator może rozwiązać Umowę z Właścicielem Społeczności bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku uporczywego naruszania przez Użytkowników danej Społeczności Regulaminu i braku reakcji Właściciela Społeczności na wezwanie do zaprzestania łamania Regulaminu. Przed rozwiązaniem umowy o świadczenie odpłatnych funkcjonalności, Operator może według własnego uznania, zawiesić świadczenie płatnych funkcjonalności do czasu wyjaśnienia sprawy naruszenia Regulaminu.

4.4.  Właściciel zobowiązany jest zabezpieczyć dane i treści Użytkowników przed dniem rozwiązania Umowy.  

 

VII. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

 

1. Właściciel Społeczności może rozwiązać umowę o świadczenie usług w ramach Erudion bez podania przyczyn w trybie natychmiastowym. W takim przypadku wniesione z góry Opłaty nie podlegają zwrotowi.

2. Właściciel rozwiązuje Umowę poprzez:

a) samodzielne zamknięcie Konta Administratora Społeczności zgodnie z procedurą zawartą na stronie Erudiona w zakładce „Ustawienia firmy” albo

b) zgłoszenie Operatorowi żądania usunięcia Kont wszystkich Członków danej Społeczności.

3. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Kont wszystkich Członków danej Społeczności  Operatorowi, Konta zostaną usunięte w terminie 72 godzin.

4. Operator może rozwiązać umowę o świadczenie usług z Właścicielem Społeczności w przypadku naruszenia przez któregokolwiek z Użytkowników danej Społeczności  niniejszego Regulaminu poprzez usunięcie Konta Administratora i Kont Użytkowników. Przed rozwiązaniem Umowy, Operator może według własnego uznania, zawiesić Konto Administratora Społeczności i Użytkowników do czasu wyjaśnienia sprawy naruszenia Regulaminu przez Użytkownika.

5. Operator może także wypowiedzieć Umowę zawartą z Właścicielem danej Społeczności  z ważnej przyczyny za miesięcznym wypowiedzeniem doręczonym Administratorowi Społeczności poprzez umieszczenie komunikatu o odpowiedniej treści na Koncie Administratora Społeczności.

6. Dane przechowywane w ramach zamkniętych Kont zostaną usunięte niezwłocznie. Użytkownik akceptuje, że niektóre treści mogą być ponadto jeszcze przez pewien czas dostępne w systemach Operatora lub podmiotu współpracującego z Operatorem pomimo ich niezwłocznego usunięcia przez Operatora z przyczyn od ERUDION niezależnych.

 

VIII.  Dane osobowe

 

1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w serwisie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm).

2. Dane osobowe Użytkowników podane w momencie rejestracji, aktywacji oraz korzystaniu z serwisu przetwarzane są w celu świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem.

3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji usług określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych dla celów określonych w niniejszym Regulaminie są Operator w zakresie prowadzonej usługi oraz Właściciel w zakresie i celu prowadzenia danej Społeczności.

5. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6.  Użytkownik ma prawo uzyskania wszelkich informacji dotyczących przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług Operator oraz Właściciel zaprzestaną przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w serwisie..

 

X. Własność intelektualna

 

1. Prawa do zawartości strony internetowej Erudiona, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, loga i innych treści i elementów pochodzących od Operatora, przysługują Operatorowi.

2. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub  korzystanie w inny sposób ze strony internetowej Erudiona lub jej części bez zgody Operatora, chyba, że te czynności są zgodne z prawem.

 

XI. Naruszenia

 

1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, Operator  może czasowo ograniczyć lub zawiesić dla Użytkownika wszystkie lub niektóre funkcjonalności Erudiona m.in. zawiesić lub ograniczyć działanie Konta, o czym niezwłocznie poinformuje Administratora Społeczności  na wskazany przy rejestracji adres e-mail.

2. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika Społeczności, Operator, po uprzednim powiadomieniu Administratora Społeczności  może albo: (a) usunąć Konto danego Użytkownika oraz odmówić ponownej jego rejestracji przez okres jednego roku, albo (b) może zablokować lub usunąć daną Społeczność oraz odmówić ponownej  rejestracji Społeczności przez danego Właściciela przez okres jednego roku.

 

XII. Wymagania techniczne

 

Do korzystania z Erudiona zalecana jest przeglądarka Chrome w najnowszej wersji, jednak Operator dołoży starań, aby korzystanie z Erudiona było możliwe także w innych przeglądarkach takich jak np.: Internet Explorer, Firefox, Opera. Operator zaleca korzysta z najnowszych wersji przeglądarek. W celu zapewnienia poprawności działania Erudiona przeglądarka musi mieć włączoną obsługę skryptów JavaScript oraz możliwość akceptowania plików Cookie.

 

XIII.  Obsługa Użytkowników. Zgłaszanie nieprawidłowości

 

We wszelkich sprawach związanych z działaniem Erudiona, w tym w sprawach, w których zgodnie z Regulaminem Administrator Społeczności  zobowiązany jest do powiadomienia Operatora lub w sprawach wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowości, Administrator Społeczności  może kontaktować się z Operatorem poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany pod linkiem  „Kontakt” (http://www.erudion.pl/kontakt)

 

XIV. Ograniczenie odpowiedzialności

 

1. Odpowiedzialność Operatora z tytułu świadczenia usług na rzecz Właściciela  Społeczności jest ograniczona do jednokrotności ostatniej opłaty miesięcznej zapłaconej w okresie przed powstaniem zdarzenia rodzącego odpowiedzialność odszkodowawczą oraz nie obejmuje utraconych korzyści. Ustalenia niniejszego punktu dotyczą jedynie Właścicieli będących przedsiębiorcami.

2. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w serwisie Erudion spowodowaną działaniami Użytkowników Erudiona, w szczególności, jeżeli Administrator Społeczności nie zadbał, aby utworzyć ich kopię zapasową.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za usterki Erudiona oraz ich skutki powstałe wskutek korzystania z Erudiona z naruszeniem postanowień Regulaminu, korzystania z Erudion niezgodnie z przeznaczeniem; nieprawidłowego działania Erudion wynikającego z błędów działania infrastruktury informatycznej Użytkowników, a także sieci Internet.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek udostępnienia przez Użytkowników osobom trzecim danych dostępowych do Erudiona, za które ponoszą oni odpowiedzialność.

 

XV.  Zmiana regulaminu

 

1. Operator jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość, w szczególności z następujących ważnych przyczyn:

1.1.  zostanie wprowadzona nowa funkcjonalność Erudiona, korzystanie z której nie może odbywać się na podstawie dotychczasowego Regulaminu;

1.2.  zmiana wynika ze zmiany przepisów prawa;

1.3.  zostanie zmieniona dotychczasowa funkcjonalność Erudiona, w szczególności w celu zwiększenia komfortu lub ułatwienia korzystania z Erudiona.

2. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przy pierwszym zalogowaniu się do Erudiona po wprowadzeniu zmiany.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od daty wskazanej w informacji o zmianie Regulaminu.

 

XVI. Postanowienia końcowe

 

Umowa zawarta między  Właścicielem, a Operatorem  oraz ewentualne spory wynikłe ze stosunku prawnego między tymi podmiotami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2013 r.

 

Wypróbuj Erudiona za darmo!

14-dniowy okres testowy!Załóż społeczność